X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
پنج‌شنبه 8 اسفند‌ماه سال 1387 ساعت 08:13 ب.ظ

نگاھی اجمالی

ھرگاه از یک

می دھد،

سیم پیچ که دارای ھسته آھنی است، جریان الکتریکی عبور کند، ھسته سیم پیچ آھنربا می شود. از این خاصیت برای قطع و وصل مدارھا استفاده می شود. جزئی که این عمل را انجامرله نامیده می شود. بطور کلی رله ھا به دو دسته تقسیم م یشوند:

رله ضربه ای

رله ضربه ای تشکیل شده است از یک بوبین با ھسته آھنی که یک اھرم در بالای آن قرار دارد

. وقتی ولتاژ به بوبین وصل م یشود، اھرم به طرف ھسته کشیده م یشود. در انتھای اھرم یک زائده

1

دور دوران م یکند. در زیر این چرخ دنده کنتاکتی وجود دارد که با چرخش چرخ دنده قطع و وصل می شود. طریقه قطع و وصل به این / پلاستیکی وجود دارد. در مقابل این زائده یک چرخ دنده به اندازه 8

ترتیب است که روی محور چرخ دنده یک مکعب وجود دارد که ھنگام دوران ، در یک مرحله سطح صاف مکعب و در مرحله بعد راس مشترک بین دو سطح جانبی مکعب روی کنتاکت قرار می گیرد و به این

ترتیب مدار را قطع و وصل می کند

.

طرز اتصال یک رله ضربه ای بسیار ساده است

ترمینالھای خروجی رله سه عدد است

. معمولا این رله ھا با ولتاژ 220 ولت کار می کنند. غالبا در داخل رله یک طرف بوبین به یک طرف کنتاکت اتصال داده شده است که در این حالت تعداد. برای اتصال رله ضربه ای به مدار از شستی استارت استفاده می کنند. مقدار جریان مجاز کنتاکتھای داخلی رله بوسیله کارخانه سازنده روی آن نوشته می شود.

ھمچنین نقشه اختصاری اتصال رله نیز روی آن ترسیم م یشود

کارخانه داده شده است، ترسیم کنید

. اگر شما با علائم اختصاری نقشه آشنایی داشته باشید، به آسانی می توانید نقشه حقیقی رله را از روی نقشه اختصاری آن که بوسیله.

رله زمانی

رله ھای زمانی در انوا

می کردند

مواردی از نوعی رله زمانی استفاده می شود که به آن

ع مختلف و با ساختمانھای گوناگونی ساخته م یشوند. در گذشته برای این که تعدادی لامپ را از چند نقطه خاموش و روشن کنند، از کلید تبدیل به ھمراه کلید صلیبی استفاده(مثلا در راھروھای طویل و دارای خروج یھای متعدد و یا در راه پله ھای ساختمانھای چندین طبقه)، اما امروزه کلید صلیبی کمتر شاخته می شود و در بازار موجود نیست و به جای آن در چنینرله راه پله می گویند.

در مدار روشنایی راه پله با رله زمانی ، با فشار به یک شستی که جای کلید بکار گرفته شده است، رله شرو

می گردند

از شب که رفت آمد زیاد است، استفاده می شود و حالت روشن زمانی برای اوقاتی از شب که رفت آمد کم است، در ن

ع به کار کرده و لامپھای راه پله روشن می شوند و پس از گذشت زمان معینی خاموش. بر روی رله ھای راه پله معمولا دکمه ای وجود دارد که سه حالت خاموش ، روشن دائم و روشن زمانی توسط آن انتخاب می شود. حالت خاموش برای روز است، حالت روشن دائم برای مواقعیظر گرفته شده است.

رله در حالت روشن ، زمان معینی که روی آن تن

برسد

کنتاکتھای بسته آن باز می شود

ظیم شده است، لامپھا را روشن نگه می دارد. معمولا زمان تنظیمی به گونه ای است که فرد پس از ورود به راه پله بتواند در روشنایی لامپھا به در منزل. رله ھای زمانی در دو نوع ساده و تاخیری ھستند. معمولا ھر رله دارای کنتاکتھایی است که در شرایط عادی (تحریک نشده) باز یا بسته اند. زمانی که رله عمل می کند، کنتاکتھای باز آن بسته و. به این ترتیب می توان با استفاده از این کنتاکتھا مداری را قطع یا وصل کرد.

ھنگامی که یک رله زمانی ساده را تحریک م یکنیم، این رله پس از گ

حالت باقی می ماند

ذشت زمان تنظیم شده روی آن ، تغییر حالت داده و عمل قطع و وصل را انجام می دھد و تا زمانی که تحریک رله را قطع نکنیم، در این. با قطع تحریک ، رله به حالت اول برمی گردد. رله تاخیری به این صورت عمل م یکند که وقتی آن را تحریک می کنیم، بلافاصله کنتاکتھای رله تغییر حالت داده و مدار را وصل می کنند.

پس با گ

ذشت زمان تنظیم شده ، مجددا رله به حالت اول خود برمی گردد. به این ترتیب معلوم می شود که رله ھای راه پله از نوع تاخیری ھستند
del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo